การนิเทศภายในสถานศึกษาใช้ห้องเรียนเป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

วัน ศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยนางวิระดา แก่นกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และ นางศิฏามาส น้อยสอน ศึกษานิเทศก์ ร่วมการ coaching และสังเกตชั้นเรียน ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ โดยใช้คู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษาใช้ห้องเรียนเป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน จากนั้นร่วมสะท้อนผลการสังเกตการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนสอนสู่การสร้างนวัตกรรม โดยมีผู้ร่วมการนิเทศชั้นเรียน ได้แก่ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้าวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้างานนิเทศภายในสถานศึกษา และบุคลลากรที่เกี่ยวข้อง มีผู้รับการนิเทศ ได้แก่ นางสาวอาทิติยา น่วมเลิศ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์