การนิเทศภายในสถานศึกษา ใช้ห้องเรียนเป็นฐานใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ระยะที่1

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและนางสาวอาทิตยาภรณ์ พุ่มขจร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 การนิเทศภายในสถานศึกษา ใช้ห้องเรียนเป็นฐานใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ระยะที่1 ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม (สหวิทยาเขตทุ่งหินเทิน) ผู้รับการนิเทศ ได้แก่ นางสาวชนิดา ช่วยประสม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 โดยผู้เข้าร่วมการนิเทศ ได้แก่ นายนริศ ธรรมปรัชญา ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวัชระ พรหมชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูหัวหน้าวิชาการ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในการนี้ได้ดำเนินการสังเกตการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้กระบวนการ PLC