การนิเทศภายในสถานศึกษา ใช้ห้องเรียนเป็นฐานใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ระยะที่ 1

วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและนางสาวอาทิตยาภรณ์ พุ่มขจร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 การนิเทศภายในสถานศึกษา ใช้ห้องเรียนเป็นฐานใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ระยะที่1 ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร (สหวิทยาเขตทุ่งหินเทิน) ผู้รับการนิเทศ ได้แก่ นางสาวไอรดา มหิงษา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2 โดยผู้เข้าร่วมการนิเทศ ได้แก่ นายบรรพต สมสวย ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวกัญญา ขำดวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ ครูหัวหน้าวิชาการ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และครูผู้รับผิดชอบงานนิเทศภายในสถานศึกษา ในการนี้ได้ดำเนินการสังเกตการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้กระบวนการ PLC