ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ 216 ค จำนวน 16 ห้องเรียน ของโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ 216 ค จำนวน 16 ห้องเรียน ของโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์