การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษาเสริมสมอง ปีการศึกษา 2566

วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษาเสริมสมอง ปีการศึกษา 2566 จำนวน 2 คน (ไม่จัดอันดับที่) ณ ห้องประชุมร่วมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์