การนิเทศภายในสถานศึกษาห้องเรียนเป็นฐานใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ระยะที่1ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565


📰 วันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสัมพรรณถวิลไทยศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและนางเมตตา ถวิลไทยศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นิเทศโรงเรียนในสหวิทยาเขตวิมานลอย 2 โรงเรียนในการนิเทศภายในสถานศึกษาห้องเรียนเป็นฐานใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ระยะที่1ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม ครูผู้รับการนิเทศ นายศุภากร ดาราโพธิ์ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้ร่วมการนิเทศได้แก่นายบุญเลื่องลือ รอดมา ผู้อำนวยการโรงเรียนเขากะลาวิทยาคม หัวหน้าวิชาการและครูคู่Buddy และโรงเรียนเขาทองพิทยาคม นายดิเรก พูนศรีไทย วิชาฟิสิกส์ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้ร่วมการนิเทศได้แก่นางน้ำผึ้ง ปรักมาตย์รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าวิชาการร่วมการสังเกตชั้นเรียนการจัดการเรียนการสอนแบบActive Learning ด้วยกระบวนการ 5ขั้นตอน(5STEPs)และกระบวนการ5Eและได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนคิดPLC