ส่งมอบกล่องกระดาษคำตอบในการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 10 ก.พ. 2566 เวลา 10.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้กลุ่มนิเทศคิดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส่งมอบกล่องกระดาษคำตอบในการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 100 กล่อง จาก 20 สนามสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย