การประชุมออนไล์ชี้แจงการดำเนินการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานในการเปิดการประชุมออนไล์ชี้แจงการดำเนินการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ระดับสนามสอบ ให้กับสนามสอบในทุกสังกัด จำนวน 37 สนามสอบ ของจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมบ้านร่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์