ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ณ สนามสอบโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม และโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

วัน อาทิตย์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565  นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ แก้วมาลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและ นางสาวจิราวรรณ พุ่มต้นวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ณ สนามสอบโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม และโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ  เพื่อตรวจเยี่ยมให้การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแนวทางและมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ