คณะทำงานระดับศูนย์สอบ ส่งมอบกล่องแบบทดสอบ กล่องกระดาษคำตอบและเอกสารการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา2565 ให้กับศูนย์สอบ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-12.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ คณะทำงานระดับศูนย์สอบ ส่งมอบกล่องแบบทดสอบ กล่องกระดาษคำตอบและเอกสารการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา2565 ให้กับศูนย์สอบโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ศูนย์สอบโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม และศูนย์สอบโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์นำไปเก็บรักษาเพื่อรอตัวแทนศูนย์สอบมารับไปส่งยังสนามสอบ เพื่อดำเนินการจัดสอบในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566