การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน “การดูแลช่วยเหลือนักเรียน กรณีตั้งครรภ์”

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน “การดูแลช่วยเหลือนักเรียน กรณีตั้งครรภ์” โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H) ดำเนินโครงการขับเคลื่อน พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในสถานศึกษาฯ” ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯ ให้แก่ ครูผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์