สพม.นครสวรรค์ รับมอบกล่องแบบทดสอบ และกล่องกระดาษคำตอบ สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายคมกฤช แผนเสือ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะทำงานฯ รับกล่องแบบทดสอบ และกล่องกระดาษคำตอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เพื่อเก็บรักษาก่อนจะมีการส่งมอบให้สนามสอบ เพื่อดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมลูกนเรศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์