ประชาสัมพันธ์งานสวัสดิการร้านค้า สถานประกอบการ ส่วนลดค่าครองชีพให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา ระดับประเทศ (เพิ่มเติม)