การประชุมคณะทำงาน และคณะกรรมการ การดำเนินการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับสนามสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน และคณะกรรมการ การดำเนินการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับสนามสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์