การประชุมเตรียมการรับการตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสพฐ. (OBECQA)

วันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมการรับการตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสพฐ. (OBECQA) พร้อมด้วย นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นางสัมพรรณ ถวิลไทย นางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมอาจารย์โชติอนุสรณ์ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนนครสวรรค์