สพม.นครสวรรค์ ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดน่าน

เมื่อวันเสาร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำทีมโดย นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และ นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดน่าน “เด็กเหนือรักษ์ถิ่น สืบศิลป์หัตถกรรม เทคโนโลยีก้าวล้ำ นำภูมิปัญญาสู่สากล” ณ โรงเรียนปัว อ.ปัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ , โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน อ.เมืองน่าน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี