การประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมการรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 18 รอบที่ 1 

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายสมบัติ ล้อจงเฮง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมการรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 18 รอบที่ 1  นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมบ้านร่มเย็น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์