Coaching Team ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันจันทร์ ที่ 30 มกราคม 2566 นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นคณะการให้คำปรึกษาพี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลาหนึ่งปีครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2