สพม.นครสวรรค์ ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดนครสวรรค์ 

เมื่อวัน พฤหัสบดี  ที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 20.00 น.  นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดนครสวรรค์ ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE  และศูนย์เพื่อนใจTO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม พร้อมทั้งทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE ณโรงเรียนนวมินทราชทิศ มัชฌิม