เวสาลีนิทรรศน์วัฒนา ย้อนเวลา ตามหาอารยธรรม ของผู้เรียนกับชุมชน ณ โรงเรียนไพศาลีพิทยา

วัน ศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิด กิจกรรม วิถีใหม่ วิถีอนาคต และมีจุดเน้นให้มีการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตามบริบทเชื่อมต่อความรู้ ณ โรงเรียนไพศาลีพิทยา พร้อมด้วย นางวิระดา แก่นกระโทก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวอาทิตยาภรณ์ พุ่มขจร และ นางศิฏามาส น้อยสอน ศึกษานิเทศก์ เยี่ยมชม นิทรรศการ เวสาลีนิทรรศน์วัฒนา ย้อนเวลา ตามหาอารยธรรม ของผู้เรียนกับชุมชน โดยตอบจุดเน้นที่ 2 การเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย (Patriotism) และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning  จุดเน้นของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566