โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์วิถีใหม่วิถีอนาคตโดยเน้นประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์

วัน พฤหัสบดี  ที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ วิถีใหม่ วิถีอนาคต โดยเน้นประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  ห้องประชุมเทวาบัณฑิต  โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ พร้อมด้วย นายคมกฤช แผนเสือ และ นางสาวจิราวรรณ พุ่มต้นวงษ์ ศึกษานิเทศก์ โดยมี รศ.ดร.ไพศาล  สรรสรวิสุทธิ์ บรรยายการจัดการเรียนการ  สอนประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคตโดยเน้นประวัติศาสตร์ท้องถิ่น พร้อมเยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าไท หนองสะแก โดยตอบจุดเน้นที่ 2 การเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย (Patriotism) และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning  จุดเน้นของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566