ตรวจเยี่ยมสถานที่ รับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2566 

วัน พุธ ที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 19.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของสถานที่ รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตรวจเยี่ยมโครงการ Toในวันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2566 นำโดย นางพรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  ดร.ชาญณรงค์ยาสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม พร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม และหัวหน้าส่วนราชการ ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม