ซักซ้อมหัวหน้าส่วนราชการที่จะร่วมแสดงคอนเสิร์ตในวโรกาสทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

วัน พุธ ที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 17.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมซักซ้อมหัวหน้าส่วนราชการที่จะร่วมแสดงคอนเสิร์ตในวโรกาสทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม