ค่ายอารยวิถีบ้านหนองโพ และเสวนาการพัฒนาหลักสูตรประวัติศาสตร์ โรงเรียนหนองโพพิทยา

เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดค่ายอารยวิถีบ้านหนองโพ และเสวนาการพัฒนาหลักสูตรประวัติศาสตร์ โรงเรียนหนองโพพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ณ พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิม (วัดหนองโพ) ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายคมกฤช แผนเสือ และ นางสาวจิราวรรณ พุ่มต้นวงษ์ ศึกษานิเทศก์ พร้อมร่วมเสวนาการพัฒนาหลักสูตรประวัติศาสตร์ ของชุมชนหนองโพ โดยตอบจุดเน้นที่ 2 การเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย (Patriotism) และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning จุดเน้นของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566