กิจกรรมติดตามการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และ นางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมติดตามการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา เพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และส่งเสริมครูในสถานศึกษาเครือข่ายด้านการจัดการเรียนการสอน โครงการเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 1 ช่วย 4 สพฐ กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย สถานศึกษาแกนนำ ได้แก่ โรงเรียนนครสวรรค์ สถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม โรงเรียนไพศาลีพิทยา โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา โดย ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ทั้ง 5 โรงเรียน จำนวน 35 คน โดยกิจกรรมมีการนำเสนอผลการดำเนินงาน ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในห้องเรียนและการใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาแกนนำโรงเรียนนครสวรรค์ และ การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง นวัตกรรมและแนวทางการจัดทำคู่มือการใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 1 ช่วย 4 สพม.นครสวรรค์ โดย ศน.เมตตา ถวิลไทย และ ศน.สัมพรรณ ถวิลไทย