การประชุมชี้แจงคู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษา ใช้ห้องเรียนเป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน (สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์)

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงคู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษา ใช้ห้องเรียนเป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน (สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์) พร้อมด้วยนายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และคณะศึกษานิเทศก์ ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ และครูหัวหน้าวิชาการ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ทั้ง 37 โรงเรียน