นิเทศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน (5Steps)

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ นางสัมพรรณ ถวิลไทย, และนางเมตตา ถวิลไทย นิเทศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน (5Steps) ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับ ศตวรรษที่ 21 ตามนโยบาย สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ คณะครูผู้รับการนิเทศ จำนวน 10 ท่าน ได้แก่ ครูจิตติมา ศิริวัฒนกุล, ครูณัฐณิสา กรโพธิ์, ครูทีฆวัฒน์ เมฆมาศ ,ครูณิชมน ต่ายจันทร์ ,ครูทิพวรรณ แก้วภาพ, ครูณีรนุช เรืองบุรพ ,ครูสุพา กิมกาญจนบุญ, ครูปริวัตร คำทา ,ครูปนัชดา ศรีวุฒิวงศ์ และครูสุภัทรชัย นุ่มฤทธิ์ โดยมีกิจกรรมการสังเกตการสอน เยี่ยมชั้นเรียน และสะท้อนคิด โดยเทคนิค Coaching & Mentoring ผู้ร่วมการนิเทศ ได้แก่ ดร.ณัฐชานนท์ ยอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ และนางตรีทิพย์ธิดา โพธิ์ชาธาร รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย หัวหน้าวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมการนิเทศชั้นเรียน สะท้อนคิด