การประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี วโรกาสทรงเสด็จไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี วโรกาสทรงเสด็จไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และเยี่ยมสมาชิกฯ ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมครั้งที่ 2 โดยตรวจเยี่ยมอาคาร สถานที่ในการเตรียมความพร้อม ณ หอประชุม โรงเรียนนวมินทราชทิศ มัชฌิม

ภาพจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/folders/1eN8ktu8a7eUly1f-ZYB49iZX6egXc184