การนิเทศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน (5Steps)

วันอังคารที่ 17มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ นางสัมพรรณ ถวิลไทย, และนางเมตตา ถวิลไทย นิเทศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน (5Steps) ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับ ศตวรรษที่ 21 ตามนโยบาย สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ คณะครูผู้รับการนิเทศ จำนวน 10 ท่าน ได้แก่ ครูรสสุคนธ์ ชูอรรถ , ครูอรรถมาพงษ์ บุญรอด, ครูสุปรียา เทียนบูชา, ครูวนิดา พูลพันธ์ชู, ครูจรรยา ศรีพันธ์, ครูประสาน สิงห์ทอง, ครูชลธิชา ฉิมพุฒ, ครูบุญช่วย นันทรักษ์, ครูรวีวรรณ ขาวพราย และครูขวัญชนก กัญทาทอง โดยมีกิจกรรมการสังเกตการสอน เยี่ยมชั้นเรียน และสะท้อนคิด โดยเทคนิค Coaching & Mentoring ผู้ร่วมการนิเทศ ได้แก่ ดร.ณัฐชานนท์ ยอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ และนางตรีทิพย์ธิดา โพธิ์ชาธาร รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย หัวหน้าวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมการนิเทศชั้นเรียน สะท้อนคิด