งานรวมพลัง กล้าแผ่นดิน ก้าวสู่ปีที่ 18 “กล้าทําดี สานวิถีพลังบวร” ภายใต้ โครงการกล้าแผ่นดินด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 17.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้ารับโล่ ประกาศเกียรติคุณ ของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แก่ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อโครงการกล้าแผ่นดินด้วยเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี ดร.นิรุตติ สุทธินนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ในกิจกรรมค่ายกล้านํา รุ่นที่ 40 และงานรวมพลัง กล้าแผ่นดิน ก้าวสู่ปีที่ 18 “กล้าทําดี สานวิถีพลังบวร” ภายใต้ โครงการกล้าแผ่นดินด้วยเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมร่วมแสดงความยินดีชมรมต้นกล้าลุ่มสี่แคว โรงเรียนพยุหะพิทยาคม นำโดย นายสิงหวรรธน์ มาตราช ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุหะพิทยาคม นายอธิวัชร์ กิตติเจริญสินชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยุหะพิทยาคม และครูที่รับผิดชอบชมรม นำโดย นางสาวพิมพาพร พันธ์ผูก นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ และคณะนักเรียน และโรงเรียนช่องแคพิทยาคม ณ ศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดต๊ําม่อน ตําบลบ้านต๊ํา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา