การประชุมกลุ่มนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2566  เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมกลุ่มนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2566 โดยตอบจุดเน้นที่ 1 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community : PLC   จุดเน้นของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมร่วมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์