การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ จำกัด

วันพุธ ที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ จำกัด ครั้งที่ 2 / 2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ จำกัด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์