กิจกรรมค่ายประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสัญจร โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์

วันพุธ ที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสัญจร โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ มีบรรยายพิเศษ หัวข้อ ชุมชนจันเสนในยุคสมัยทวารวดี โดย หลวงพ่อพระครูนิวิฐธรรมขันธ์ (เจ้าอาวาสวัดจันเสน) พร้อมชมนิทรรศการ ศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา โครงการพัฒนาทักษะอาชีพระหว่างเรียนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ และ ร่วมเยี่ยมชมและศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของพิพิธภัณฑ์จันเสน โดยมีทีมมัคคุเทศก์น้อย นักเรียนจากโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ นำโดย นางประภาพร มั่นพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ และคณะครู มีผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตตากฟ้า ตาคลี และ นายคมกฤช แผนเสือ ศึกษานิเทศก์ ร่วมเข้าฐานกิจกรรมในแต่ละฐาน โดยตอบจุดเน้นที่ 2 การเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย (Patriotism) และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning จุดเน้นของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วัดจันเสน ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

ภาพจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/folders/1chqNcI2IgIRTL9T38g6tw2QxUfIunBGu