ประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานนวัตกรรมขับเคลื่อน

วันอังคาร ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น.นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานนวัตกรรมขับเคลื่อน ณ ห้องประชุมร่วมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์