การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา  “อุณาโลมเกมส์”

วันอังคาร ที่ 10 มกราคม เวลา 08.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการเปิดพิธีการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา  “อุณาโลมเกมส์” โดยมี นายก้านตอง  เส็งเอี่ยม  ผู้อำนวยการโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ให้การต้อนรับ นายกิตติวัฒน์ เลิศพรตสมบัติประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา พร้อมประธานนักเรียนกล่าวคำรายงานวัตถุประสงค์ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อปลูกฝังคุณธรรม ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคี และความเสียสละ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา และเพื่อใช้การเล่นกีฬาเป็นเครื่องมือในการต้านภัยจากยาเสพติด และรับชมการแสดงจากวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ณ สนามกีฬา โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา