ผอ.สพม.นครสวรรค์ เยี่ยมการสอบกลางภาค และนักเรียนในการพักรับประทานอาหารกลางวัน โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม เวลา 10.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมการสอบกลางภาค ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ โดยได้รับการต้อนรับจาก นายชาญชัย ชนิดสะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ พร้อม คณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ เป็นอย่างดี พร้อมตรวจเยี่ยมนักเรียนในการพักรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ณ โรงอาหาร โรงเรียนสตรีนครสวรรค์