กิจกรรมทำบุญฟังธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร

วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2566 และกิจกรรมทำบุญฟังธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร โดยมีกิจกรรมทำบุญและเทศนาธรรม พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ประธานสงฆ์เทศนาธรรม “หลักธรรมนำสู่ความสุขและความสำเร็จในการทำงาน” พร้อมการประชุมบุคลากร โดยนายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประธานการประชุม ชี้แจงข้อราชการ นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการ พร้อมด้วยนายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด และ นายสมบัติ ล้อเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ชี้แจงข้อราชการ นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการ และกิจกรรม PLC การสรุปผลการศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย และการนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน รวมทั้งการนำเสนอผลการศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์