การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้และสังคมแห่งปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยการประชุมครั้งนี้ตอบจุดเน้นที่ 7 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม (Research & Innovation) จุดเน้นของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์