ผอ.สพม.นว. ตรวจเยี่ยมนักเรียนในการพักรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

วันพุธ ที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 11.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมนักเรียนในการพักรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ณ โรงอาหาร โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม