โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รุ่นที่ 1 ภาคกลางและภาคเหนือ)

วันศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2565 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รุ่นที่ 1 ภาคกลางและภาคเหนือ) โดยการจัดอบรมแบ่งเป็น 2 รุ่น ดังนี้รุ่นที่ 1 ภาคกลางและภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 15–18 ธันวาคม 2565 ครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 1 มีผู้เข้าร่วมอบรม คณะวิทยากร และคณะทำงาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 150 คน ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ รัชดา กรุงเทพมหานคร