สพม.นครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม และมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ประสบอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านที่อยู่อาศัย

วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางวิระดา แก่นกระโทก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางอิสริยา พันธุ์เขตกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รอง ผอ.โรงเรียน และคณะครู โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนและมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม รายนางสาวนัดดาภรณ์ พรมจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ประสบอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านที่อยู่อาศัย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2565 ทำให้สิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านได้รับความเสียหาย สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองปลอดภัย เพื่อเป็นการให้กำลังใจ ให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น