ศึกษาดูงาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

วัน พุธ ที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ผู้บริหารสถานศึกษา และกลุ่มอำนวยการ เข้าศึกษาดูงาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย รับฟังการบรรยายแนวทางการบริหารระบบคุณภาพและการขับเคลื่อน การบริหารจัดการโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล และศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน และผลงานความสำเร็จเชิงประจักษ์ของโรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

ภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1mPIwvEJ0-pUWrb1GgGJnZAOvdGxggKjg