การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน (5STEPs)

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม นำโดย ผู้อำนวยการสังวร ยมรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ร่วมกับกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน (5STEPs) ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ตามนโยบาย สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2566 การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ แบบActive Learning การวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนการยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม Active Learning การออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน (5STEPs) และส่งเสริมพัฒนาครู ผลิตสื่อ นวัตกรรมการสอน จัดทำ Clip VDO การสอน กระบวนการจัดการเรียนรู้
คุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3Rs8Cs วิทยากรการอบรม ได้แก่
นางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้ และนางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม จำนวนทั้งสิ้น 96 คน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม