การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม นำโดย ผู้อำนวยการสังวร ยมรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ร่วมกับกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยวิทยากรในการอบรม ได้แก่ นางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และนางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม จำนวนทั้งสิ้น 45 คน ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม