การประชุมประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยนายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมการประชุมประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนวมินทราชทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์