การประชุม การจัดทำหลักสูตรและร่างประกาศประกอบการสรรหาพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม การจัดทำหลักสูตรและร่างประกาศประกอบการสรรหาพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 /2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนครสวรรค์