การประชุมออนไลน์ PASupportTeam เพื่อวางแผนการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการดำเนินการระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA)

วัน จันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมออนไลน์ PASupportTeam เพื่อวางแผนการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการดำเนินการระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ในวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2565 ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์