การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ในการแข่งขันทักษะช่างอุตสาหกรรม

วันเสาร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต คณะผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ ศึกษานิเทศก์ เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียน ครู ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ในการแข่งขันทักษะช่างอุตสาหกรรม ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม