การประชุมการจัดสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้ง1/2565 

วันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมการจัดสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้ง1/2565 ณ ห้องประชุมบ้านร่มเย็น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์