เยี่ยมชมอาคารเรียนของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

วันพุธ ที่  16  พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายสมบัติ ล้อจงเฮง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และกลุ่มนโยบายและแผน ได้พา นายสุรินทร์ สว่างอารมณ์ ผู้อานวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เยี่ยมชมอาคารเรียนของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม